BIP PCPR

www.efs.gov.pl

Najnowsza galeria

Powitanie

Projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ?aganiu pt. ,,Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ?aganiu wsp?finansowany jest z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji spo?ecznej Dzia?anie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji Poddzia?anie 7.1.2 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

DRUGIE OG?OSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SEKRETARZA POWIATOWEGO ZESPO?U DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPE?NOSPRAWNO?CI W ?AGANIU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ?aganiu og?asza drugi nabr na wolne stanowisko urz?dnicze: Sekretarz Powiatowego Zespo?u do Spraw Orzekania o Niepe?nosprawno?ci w ?aganiu.

I. Niezb?dne wymagania stawiane kandydatowi:
 1. uko?czone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz korzystanie z pe?ni praw publicznych,

05 grudnia 2013r.

OG?OSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SEKRETARZA POWIATOWEGO ZESPO?U DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPE?NOSPRAWNO?CI W ?AGANIU - WYNIKI

Wynik og?oszenia:
Informujemy, ?e w wyniku zako?czenia procedury naboru na ww. stanowisko nie zosta? wy?oniony kandydat.
Z?o?ono 6 ofert pracy, jednak ze wzgl?du na niespe?nianie przez kandydatw warunkw formalnych okre?lonych w og?oszeniu nie wy?oniono kandydata.

28 listopada 2013

OG?OSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SEKRETARZA POWIATOWEGO ZESPO?U DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPE?NOSPRAWNO?CI W ?AGANIU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ?aganiu og?asza nabr na wolne stanowisko urz?dnicze: Sekretarz Powiatowego Zespo?u do Spraw Orzekania o Niepe?nosprawno?ci w ?aganiu.

I. Niezb?dne wymagania stawiane kandydatowi:
 1. uko?czone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz korzystanie z pe?ni praw publicznych,
 4. sta? pracy minimum 2 lata.

Czytaj wi?cej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy w ?aganiu

29 pa?dziernika 2013r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ?AGANIU OG?ASZA NABR UCZESTNIKW PROJEKTU. ZAPRASZA OSOBY NIEPE?NOSPRAWNE, DO UDZIA?U W PROJEKCIE.


Projekt: ,,Powiatowa ?cie?ka reintegracji spo?ecznej i zawodowej osb niepe?nosprawnych
Projektodawca: ?u?ycka Wy?sza Szko?a Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w ?arach
Partnerzy:
 1. MM Global Consulting sp. z o.o.
 2. Stowarzyszenie PEGAZ
 3. Powiatowy Urz?d Pracy w ?aganiu
 4. O?rodek Pomocy Spo?ecznej w ?aganiu
 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ?aganiu
Realizacj? projekt innowacyjny dotycz?cy wsp?pracy podmiotw dzia?aj?cych w obszarze zatrudnienia oraz pomocy i integracji spo?ecznej Osb Niepe?nosprawnych.
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ?AGANIU OG?ASZA NABR UCZESTNIKW PROJEKTU. ZAPRASZA OSOBY NIEPE?NOSPRAWNE, DO UDZIA?U W PROJEKCIE.
Cel projektu: dopasowanie ?cie?ki reintegracji spo?ecznej i zawodowej osb niepe?nosprawnych w powiecie ?aga?skim do ich potrzeb w okresie do 28.02.2015 r. poprzez stworzenie nowych i udoskonalenie istniej?cych metod i narz?dzi.
Uczestnikami projektu mog? by? osoby:
 1. Posiadaj?ce orzeczenie o stopniu niepe?nosprawno?ci
 2. Zamieszka?e na terenie powiatu ?aga?skiego
 3. W wieku aktywno?ci zawodowej
 4. Bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.
Dzia?ania nieodp?atne skierowane do uczestnikw projektu (wg indywidualnych potrzeb):
 • Wsparcie osobistego coacha
 • Udzielenie informacji o mo?liwo?ci wsparcia przez PCPR, PUP, OPS
 • Indywidualne spotkanie z psychologiem
 • Indywidualne spotkanie z doradc? zawodowym
 • Sporz?dzenie Portfolio
 • Sporz?dzenie Indywidualnego Planu Dzia?ania
 • Skierowanie do Mi?dzysektorowej Grupy Wsparcia
 • Udzia? w kursach/ szkoleniach zawodowych, w tym z zakresu zak?adania dzia?alno?ci gospodarczej lub sp?dzielni socjalnej
 • Udzia? w wizytach studyjnych u pracodawcw
 • Udzia? w sta?ach zawodowych
 • Kierowanie do zatrudnienia
Rekrutacja prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ?aganiu, ul. ?l?ska 1, Tel. 68/ 477 77 71 Pani Justyna Hojna lub 68/ 477 77 96 Pani Anna Kulczy?ska
Zg?oszenie odbywa si? poprzez z?o?enie kompletu formularzy w siedzibie PCPR w ?aganiu do dnia 30 listopada 2013 r.
Wi?cej informacji na temat projektu mo?na uzyska? na stronie www.sciezkaon.pl, www.aktywna-integracja.hostit.pl, w siedzibie PCPR lub pod numerami telefonu j/w.

Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 ,,Powiatowa ?cie?ka reintegracji spo?ecznej i zawodowej ON
Projekt wsp?finansowany przez Unie Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego

22 listopada 2013r.

OG?OSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIE PN. ,,KOMFORT DIALOGU

Stowarzyszenie Mediatorw BATNA w Zielonej Grze w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ?aganiu og?asza NABR NA SZKOLENIE PN. ,,KOMFORT DIALOGU skierowane do przedstawicieli s?u?b spo?ecznych, pedagogw, kuratorw s?dowych i cz?onkw organizacji pozarz?dowych ukierunkowanych na prac? z rodzin?.Tematyka szkolenia (m.in.):
 • podstawy psychologii konfliktu
 • konflikt jako sta?y element ?ycia rodzinnego i spo?ecznego
 • pozytywne i negatywne konsekwencje konfliktw
 • komunikacja interpersonalna
 • przegl?d technik komunikacyjnych w sytuacji konfliktu
 • asertywno??
 • mediacja, a inne sposoby rozwi?zywania konfliktw
Formy pracy: wyk?ady, w po??czeniu z warsztatami, praca w grupach, symulacje.
Czas trwania szkolenia: 16 godzin (dwa dni po 8-godzin) x 2 grupy.
Grupy uczestnikw: 2 grupy po 15 osb.
Miejsce szkolenia: sala narad w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ?aganiu, ul. ?l?ska 1.
Terminy szkolenia: 29-30.10.2013 i 9-10.11.2013 r.
Trenerzy: czynni mediatorzy z do?wiadczeniem w pracy z rodzin?.

Trener Andrzej Draszawka
 • psychoterapeuta, trener, mediator. Uko?czy? Roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii, psychoedukacji i rozwoju osobistego w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie oraz Szko?? Psychoterapii w O?rodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wroc?awiu. Szkoli? si? z zakresu mediacji rodzinnych i gospodarczych. Prowadzi terapi? indywidualn? m?odzie?y, doros?ych i par oraz, grupy dla osb maj?cych problem z wyra?aniem emocji i sprawcw przemocy, szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji psychospo?ecznych oraz mediacje rodzinne, cywilne i gospodarcze.

SZKOLENIE JEST BEZP?ATNE!
W ramach szkolenia organizator zapewnia catering oraz zestawy szkoleniowe.

Zg?oszenia (na formularzu zg?oszeniowym) przyjmowane b?d? w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ?aganiu, ul. ?l?ska 1, Tel. 68/ 477 77 71, e-mail: pcprzagan@o2.pl

Na zg?oszenia czekamy do 15 pa?dziernika 2013 r.

Zadanie wsp?finansowane ze ?rodkw Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


03 pa?dziernik 2013

MEDIACJE W POWIECIE ?AGA?SKIM

Informujemy, ?e Stowarzyszenie Mediatorw BATNA w Zielonej Grze, w zwi?zku z przyznanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich od 1 maja 2013 roku realizuje projekt pn. DIALOG - RODZI(NA) - POROZUMIENIE.
W ramach projektu pn. DIALOG - RODZI(NA) - POROZUMIENIE od maja do grudnia 2013 roku mo?na bezp?atnie korzysta? z mediacji, konsultacji, terapii indywidualnej i ma??e?skiej oraz szkole? z mediacji dla kadry.

13 czerwca 2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY PCPR.8001.ZP.1.2013

Wygenerowano w sekund: 0.03
186,140 Unikalnych wizyt