BIP PCPR

www.efs.gov.pl

Najnowsza galeria

Artykuły: PCPR w ?aganiu

PCPR w ?aganiu
Dane jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. ?l?ska 1
68-100 ?aga?

Tel. (068) 477 77 71-78
(068) 477 77 95-97
Fax: (068) 477 77 74

e-mail: pcprzagan@o2.pl

I. Dzia? opieki nad dzieckiem i rodzin?
(068) 477 77 72 opieka nad rodzinami zast?pczymi oraz wychowankami pe?noletnimi z rodzin zast?pczych
(068) 477 77 73 wsp?praca z placwkami opieku?czo-wychowawczymi oraz kierowanie do nich i usamodzielnianie wychowankw opuszczaj?cych placwki
(068) 477 77 75 wsp?praca z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w placwkach i rodzinach zast?pczych
(068) 477 77 77 opieka nad rodzinami zast?pczymi /kierownik dzia?u/

II. Dzia? finansowo-organizacyjny
(068) 477 77 71 sekretariat i kadry
(068) 477 77 74 - fax
(068) 477 77 76 ksi?gowo??
(068) 477 77 96 - Dyrektor
(068) 477 77 97 G?wna Ksi?gowa

III. Dzia? rehabilitacji spo?ecznej osb niepe?nosprawnych
(068) 477 77 78 dofinansowanie do turnusw rehabilitacyjnych, prowadzenie nadzoru nad warsztatami terapii zaj?ciowej, prowadzenie programw celowych PFRON
(068) 477 77 95 dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si? i technicznych; dofinansowanie do sportu, turystyki, imprez integracyjnych; dofinansowanie do zakupu sprz?tu rehabilitacyjnego, przedmiotw ortopedycznych i ?rodkw pomocniczych

IV. Dzia? interwencji kryzysowej, doradztwa metodycznego.
(068) 477 77 75 - pomoc osobom w kryzysie i trudnych sytuacjach ?yciowych; przeciwdzia?anie przemocy w rodzinie

V. Dzia?- Powiatowy Zesp? ds. Orzekania o Niepe?nosprawno?ci
(068) 377 24 30

Wygenerowano w sekund: 0.02
190,343 Unikalnych wizyt